Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden YALA

 

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
Canvas Lodge(s): door YALA ten behoeve van Koper geleverde en geplaatste Canvas Lodges inclusief interieur en toebehoren.
Koper: elke natuurlijke- of rechtspersoon met wie YALA een Overeenkomst sluit.
Overeenkomst: elke overeenkomst tussen YALA en Koper met betrekking tot door YALA te leveren goederen en/of diensten.
Partijen: YALA en Koper gezamenlijk.
YALA:
de besloten vennootschap LuxeTenten B.V., gevestigd aan de Titaniumweg 4, Emmeloord, handelend onder de naam YALA luxury canvas lodges en YALA.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, aanvraag en Overeenkomst tussen YALA en Koper.
1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk tussen YALA en Koper zijn overeengekomen.
1.4 De toepasselijkheid van de (algemene) voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, YALA is daaraan niet gebonden.
1.5 Als één of meerdere artikelen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden van toepassing. YALA en Koper zullen dan in overleg treden om nieuwe artikelen ter vervanging van de nietige of vernietigde artikelen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke artikelen in acht worden genomen.
1.6 YALA heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden daarvan.

2. Totstandkoming en inhoud Overeenkomst

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van YALA zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en zijn geldig voor een termijn van 30 dagen. YALA is slechts aan de offerte of aanbieding gebonden als Koper deze schriftelijk binnen de aangegeven periode heeft aanvaard. Akkoord kan ook digitaal door middel van een bevestigende e-mail gegeven worden.
2.2 Als de aanvaarding afwijkt van de offerte of aanbieding van YALA komt er geen Overeenkomst tot stand, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2.3 Het is Koper niet toegestaan slechts delen van de offerte of aanbieding van YALA te aanvaarden en YALA is niet verplicht slechts delen van een aanbieding of offerte uit te voeren.
2.4 Het bepaalde in de Overeenkomst prevaleert altijd boven het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
2.5 Het is Koper niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YALA.
2.6 Een door YALA getoond model, tekening of voorbeeld betreft slechts een aanduiding waaraan Koper geen rechten kan ontlenen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Uitvoering Overeenkomst

3.1 Koper zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan YALA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die noodzakelijk zijn, tijdig aan YALA worden verstrekt.
3.2 Koper is verantwoordelijk voor het aanvragen en tijdig verkrijgen van de vereiste vergunningen in verband met uitvoering van de Overeenkomst.
3.3 Als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of uit te breiden, dan zal de Overeenkomst op eerste verzoek van YALA worden gewijzigd of uitgebreid. Koper stemt ermee in dat wijziging of uitbreiding van de Overeenkomst kan leiden tot aanpassing van de overeengekomen prijs en de gegeven termijn voor uitvoering van de Overeenkomst.
3.4 Als de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft YALA het recht de uitvoering van een volgende fase op te schorten totdat Koper de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
3.5 YALA heeft het recht de Overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.
3.6 In de Overeenkomst opgenomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Prijzen en betaling

4.1 De in de offerte, aanbieding en/of Overeenkomst vermelde prijzen zijn in Euro’s en zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.2 Betaling dient tijdig te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.
4.3 Indien Koper de Overeenkomst (gedeeltelijk) wil annuleren brengt YALA de volgende kosten in rekening:
– binnen 2 weken na totstandkoming van de Overeenkomst: 20% van de orderwaarde;
– binnen 4 weken na totstandkoming van de Overeenkomst 50% van de orderwaarde;
– vanaf 4 weken na totstandkoming van de Overeenkomst en daarna voor levering 90% van de orderwaarde.
4.4 YALA heeft het recht van Koper voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de Overeenkomst. Koper is verplicht op eerste verzoek de door YALA gewenste zekerheid te verschaffen.
4.4 Als Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is Koper in verzuim en de wettelijke handelsrente verschuldigd aan YALA, waarbij een gedeelte van een maand geldt als gehele maand. Daarnaast is Koper in dat geval aansprakelijk voor alle door YALA gemaakte kosten in verband met de invordering. Die kosten bedragen in ieder geval 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van
€ 500 excl. btw.
4.5 Betalingen worden in eerste instantie aangewend om verschuldigde rente en kosten te voldoen en in de tweede plaats de opeisbare oudste facturen, ook indien Koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

5.1 YALA blijft eigenaar van de in het kader van de Overeenkomst geleverde Canvas Lodges totdat Koper alle verplichtingen uit de met YALA gesloten Overeenkomst(en) volledig is nagekomen.
5.2 Koper is niet gerechtigd de Canvas Lodges te verpanden of anderszins te bezwaren, noch te verkopen totdat Koper alle verplichtingen volledig is nagekomen.
5.3 Als derden ten opzichte van de Canvas Lodges rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal Koper YALA daarvan onmiddellijk informeren en die derden onmiddellijk informeren dat de eigendom niet bij Koper ligt.
5.4 Als de Canvas Lodges door maatregelen van derden uit de macht van Koper raken, zal Koper YALA daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf voorzieningen daartegen treffen. YALA zal voor de bescherming van haar rechten alle door haar nodig geoordeelde maatregelen, eventueel ten name van Koper, kunnen treffen voor rekening van Koper.
5.5 Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Canvas Lodges duidelijk te registreren en aan te merken als eigendom van YALA, als een goed huisvader voor de Canvas Lodges zorg te dragen en deze deugdelijk te verzekeren.
5.6 Koper is verplicht op eerste verzoek van YALA medewerking te verlenen aan afgifte van de eigendommen van YALA.

6. Levering van de Tenten

6.1 Koper is verplicht de Canvas Lodges af te nemen op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip.
6.2 Levering van de Canvas Lodges is in alle gevallen Free Carrier (FCA), tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6.3 Het risico van aan Koper geleverde Canvas Lodges gaat over op Koper op het moment dat de goederen in het vervoermiddel zijn geladen.
6.4 Koper is verplicht de Canvas Lodges direct bij ontvangst te controleren op juistheid en hoeveelheid:
– Koper tekent CMR af bij ontvangst voor het in goede orde ontvangen van de levering;
– Koper tekent de pakbon na ontvangst af voor akkoord op compleetheid van de levering. Ontbrekende onderdelen moeten uiterlijk binnen 7 dagen na levering bij YALA worden gemeld, daarna kan YALA niet meer aangesproken worden op niet complete levering.
6.5 YALA heeft het recht de Canvas Lodges in gedeelten te leveren.

7. Klachten

7.1 Koper is verplicht klachten over de uitvoering van de Overeenkomst binnen 8 dagen na constatering schriftelijk aan YALA te melden. Na afloop van deze termijn is YALA niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen.

8. Garantie

8.1 De garantietermijn van de door YALA geleverde Canvas Lodges is 24 maanden. Deze termijn vangt aan na levering en indien van toepassing na plaatsing van de Canvas Lodges. Na verloop van de garantietermijn is YALA niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar geleverde Canvas Lodges. De garantie geldt niet:
1. voor tweedehands goederen;
2. in geval van onjuist gebruik door Koper dan wel het niet in acht nemen van de (onderhouds- en veiligheids-) instructies.
3. indien Koper de Canvas Lodges zelf onjuist heeft geplaatst of de Canvas Lodges door Koper ingehuurde derden onjuist zijn geplaatst.
4. indien Koper en/of derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de goederen hebben verwerkt of bewerkt.
5. zolang Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.
6. als Koper door YALA aangebrachte namen of merken verwijdert of de naam van een ander merk aanbrengt.
7. als het gebrek is veroorzaakt door omstandigheden buiten de wil of toedoen van YALA, zoals vandalisme.
8.2 In geval van een gegronde aanspraak onder de garantietermijn heeft YALA naar eigen inzicht de keuze tot herstel van het gebrek of vervanging.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van YALA is behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van YALA beperkt tot het in dit artikel bepaalde.
9.2 YALA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van YALA aan de Overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan YALA toegerekend kunnen worden en redelijke kosten ter voorkoming en/of beperking van schade, voor zover deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
9.3 YALA is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, vertragingsschade en schade geleden door derden. Tevens is YALA niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door YALA ingeschakelde derden.
9.4 De aansprakelijkheid van YALA is onverminderd het voorgaande per gebeurtenis beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van YALA dekking biedt. Indien deze verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van YALA per gebeurtenis beperkt tot 10% van de factuurwaarde van de Overeenkomst, met een maximum van € 20.000, waarbij de totale aansprakelijkheid van YALA uit hoofde van de Overeenkomst van alle gebeurtenissen gezamenlijk eveneens is beperkt tot een maximum van € 20.000.
9.5 Elk vorderingsrecht van Koper jegens YALA uit welke hoofde dan ook vervalt na het enkele verloop van 1 jaar na levering van de Canvas Lodges.
9.6 Koper vrijwaart YALA voor alle aanspraken van derden die een gevolg zijn van, voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden (voorzien en onvoorzien) die buiten de wil of het toedoen van YALA plaatsvinden, maar wel invloed hebben op het nakomen van de verplichtingen, waaronder in ieder geval (naar het redelijke oordeel van YALA vast te stellen) onwerkbaar bouwweer, bedrijfsstoringen, brand, inbraak, sabotage, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, wanprestatie door leveranciers, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, oorlog, wegblokkades, ongevallen, transportmoeilijkheden, leveringsproblemen door derden en uitval van automatisering of elektriciteit.
10.2 In geval van overmacht heeft YALA het recht de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste 6 maanden op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat YALA hiervoor enige vergoeding aan Koper verschuldigd is.
10.3 Als de periode van overmacht langer duurt dan 6 maanden, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige leververplichting en/of verplichting tot vergoeding van schade.
10.4 Indien YALA op het moment van intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of hieraan nog deels kan voldoen, heeft YALA het recht het uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel separaat aan Koper te factureren en Koper is verplicht die facturen te voldoen.

11. Opschorting en ontbinding Overeenkomst

11.1 YALA heeft het recht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en onverminderd alle overige rechten van YALA, in de volgende gevallen:
1. Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
2. Surseance, faillissement of (gedeeltelijk) liquidatie van Koper of als een aanvraag tot faillissement of surseance is ingediend.
3. Van YALA niet langer kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities en de door Koper verstrekte informatie zal nakomen.
11.2 Indien de Overeenkomst door YALA geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, zijn de vorderingen van YALA op Koper onmiddellijk opeisbaar. Koper is in dat geval verplicht de reeds door YALA verrichte prestaties aan YALA te vergoeden.
11.3 Indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door Koper wordt geannuleerd, is Koper verplicht alle reeds door YALA gemaakte kosten en de door YALA geleden schade, inclusief gederfde winst, aan YALA te vergoeden.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet uitsluitend het auteursrecht, die op enigerlei wijze verband houden met de Overeenkomst, waaronder tekeningen, schetsen en modellen  berusten uitsluitend bij YALA.
12.2 De hiervoor bedoelde intellectuele eigendomsrechten kunnen zonder schriftelijke toestemming van YALA niet door Koper worden gebruikt voor andere doeleinden dan uitvoering van de Overeenkomst, kunnen niet aan derden ter beschikking of ter inzage worden gegeven, worden gekopieerd of gebruikt en kunnen niet worden gebruikt op een zodanige wijze dat dit schade kan toebrengen aan YALA.
12.3 YALA heeft het recht ten behoeve van promotionele activiteiten de naam van Koper te gebruiken.

13. Geheimhouding en retourneren documenten

13.1 Koper is verplicht tot geheimhouding van de inhoud van de Overeenkomst en alle bedrijfsinformatie van YALA die hem ter kennis is gekomen of gebracht.
13.2. Koper is verplicht op eerste verzoek van YALA alle informatie die Koper heeft ontvangen, zowel fysiek als digitaal, te vernietigen of te verwijderen of aan YALA te retourneren.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op elke Overeenkomst tussen YALA en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van alle overige wet- en regelgeving, waaronder het Weens Koopverdrag, is uitgesloten.
14.2 Alle geschillen tussen YALA en Koper die voortvloeien uit de Overeenkomst of daarmee verband houden, worden in eerste aanleg bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

Versie: januari 2023